Obec Nové Sedlo
Obec Nové Sedlo
Břežany, Číňov, Chudeřín, Sedčice, Žabokliky

Vnitřní pravidla

VNITŘNÍ PRAVIDLA

pro poskytování pečovatelské služby obce Nové Sedlo

 

Cílem služby je zachování plnohodnotného a kvalitního způsobu života seniorů a zdravotně postižených občanů, kteří z důvodu věku či nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc, a to prostřednictvím kvalitní sociální služby, která bude individuálně přizpůsobena potřebám a požadavkům každého jednotlivého uživatele, a která bude poskytována pouze na základě výslovné zakázky uživatele takovým způsobem, aby byla respektována jeho důstojnost, zdravotní stav a v co největší míře podporována jeho samostatnost.

S naší pomocí může uživatel v domácím prostředí žít tak dlouho, dokud jeho zdravotní stav nebude vyžadovat nepřetržitou péči.

S účinností od 1.12.2018 se vydávají tato vnitřní pravidla, kterými se upravuje jednání se žadatelem o zavedení pečovatelské služby. Cílem pravidel je zajistit kvalitní poskytování služeb. Účelem pravidel je poskytnou zájemci o služby potřebné informace, aby se mohl odpovídajícím způsobem rozhodnout a zároveň se seznámil s podmínkami pro praktickou realizaci dohodnutých cílů služby, pokud se žadatel pro některou z nabízených služeb rozhodne.

Provozní doba pečovatelské služby:

Pondělí – pátek 7:00 – 15:30 dle individuálních potřeb uživatelů

Kontakty:

 • Vedoucí střediska je starosta obce

 • Obecní úřad Nové Sedlo

 • Sociální pracovnice

  • Richterová Marie

  • Tel. 724884931

  • E-mail: richterova.marie92@centrum.cz

 • Pracovníci DPS Nové Sedlo

  • Světlana Prokůpková (pečovatelka)

  • Hana Kovandová (pečovatelka)

  • Tel. 607 515 270

Průběh sociální služby

1. Vstup klienta do služby

Zájemce o poskytování pečovatelské služby se může informovat prostřednictvím:

 • webových stránek organizace www.nove-sedlo.cz,

 • propagačních materiálů,

 • pracovníků střediska, v kancelářích pečovatelské služby v Domě s pečovatelskou službou Nové Sedlo (dále jen DPS), nebo osobní návštěvou sociální pracovnice v jeho domácím prostředí.

 • pokud občan bude mít zájem o nabízené služby, vyplní příslušný formulář žádosti, a to buď žádost o poskytování sociální služby, nebo žádost o přidělení bytu v DPS Nové Sedlo, a odevzdá na obecní úřad Nové Sedlo

 • formulář žádosti je k dispozici ke stažení na webových stránkách obce (www.nove-sedlo.cz) nebo vytištěný na obecním úřadu Nové Sedlo nebo v DPS Nové Sedlo

Při ústním jednání je zájemce informován o pravidlech poskytování služby, seznámen s ceníkem poskytovaných služeb a formách úhrady za poskytnuté služby.

Smlouva se uzavírá v písemné formě – pro uzavírání smlouvy se používají ustanovení občanského zákoníku. Prvořadým zájmem smluvních stran musí být dodržení zásady, aby vše co souvisí se smlouvou, bylo formulováno v souladu s jeho účelem a s dobrými mravy.

Bez řádně uzavřené písemné smlouvy stvrzené podpisy obou stran, nelze poskytovat ani přijímat sociální službu.

Četnost, přibližný čas a rozsah služeb je sjednán s uživatelem individuálně, vždy podle jeho aktuálních potřeb a přání.

Minimální doba prováděného úkonu je 30 minut.

2. Metody práce s uživatelem

Na počátku poskytování služby je uživateli sociální pracovnicí představen klíčový pracovník, což je jeden z pracovníků DPS Nové Sedlo (pečovatelka), který doprovází uživatele v sociálním procesu, mapuje jeho potřeby. Každý uživatel je informován:

 • kdo je jeho klíčový pracovník a zná jeho roli,

 • má možnost si klíčového pracovníka změnit.

Klíčový pracovník spolu s uživatelem sestaví jeho individuální plán (dále IP), což je písemný dokument mezi uživatelem a poskytovatelem služby, kde je vyjádřen cíl uživatele a postupy k jeho dosažení. Slouží k tomu, aby uživatel mohl jasně a srozumitelně formulovat svá přání a cíle. IP se tvoří na počátku poskytování služby, uživatel si s pomocí klíčového pracovníka stanoví jednotlivé reálné kroky, které povedou k naplnění cílů.

Plán je pravidelně hodnocen a aktualizován. Úkoly, které z IP vyplývají, jsou pro uživatele i pracovníka závazné.

Uživatel projednává s klíčovým pracovníkem změny svého IP, tj. času, četnosti a rozsahu doposud sjednaných služeb. Pokud požadovaná změna neodpovídá objektivním potřebám uživatele nebo kapacitním možnostem poskytovatele, projedná sociální pracovnice s uživatelem možnosti řešení situace, a to i za využití jiných sociálních nebo komerčních služeb.

3. Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby

Uživatel má možnost kdykoliv se vyjádřit k průběhu služby:

 • pomocí pohovorů,

 • při individuálních konzultacích s vedoucí střediska nebo sociální pracovnicí,

 • při hodnocení individuálního plánu,

 • formou dotazníků – zde i anonymně,

 • při skupinové i individuální práci jakýmkoliv sdělením a způsobem,

 • tištěnou formou – formou stížnosti, podnětu, ale také dopisem, popřípadě e-mailem.

4. Způsob vyřizování stížností uživatelů – podrobně řeší Standard č. 7

Stížnost na kvalitu a způsob poskytování služeb je každé podání uživatele, které on sám
za stížnost považuje bez ohledu na názor pracovníka. Uživatel v něm žádá prošetření nebo nápravu skutečnosti, ke které má výhrady, nebo která ho poškodila, a kterou nemůže řešit vlastními prostředky.

Podat podnět nebo stížnost (písemně či ústně) lze každému zaměstnanci DPS Nové Sedlo, pokud případ není nutno řešit okamžitě, je vhodné dodržet následující postup:

 • klíčový pracovník,

 • sociální pracovnice,

 • vedoucí střediska.

Stížnost či podnět, lze ji vhodit do označené schránky přímo v DPS Nové Sedlo „Informace pro vedoucího střediska (návrhy, podněty, stížnosti)“.

Podnět nebo stížnost se vyřídí nejpozději ve lhůtě do 30 dnů.

Stížnost i podnět může být i anonymní, v tomto případě bude situace prošetřena a informace zveřejněna v rámci DPS.

5. Popis poskytovaných služeb

Základní činnosti stanovené zákonem č. 108/2006 Sb. a vyhláškou č. 505/2006 Sb. jsou poskytovány dle individuálních potřeb a přání uživatele. Vždy se jedná pouze o dopomoc za aktivní účasti uživatele. Veškeré činnosti jsou zajišťovány pouze uživatelům s uzavřenou Smlouvou o poskytování sociálních služeb. Služby se netýkají rodinných příslušníků uživatele, i když s ním bydlí ve společné domácnosti.

Při vykonávání poskytovaných služeb jsou používány pomůcky, materiál a spotřebiče uživatele. Jedná se např. o schůdky a vhodné úklidové prostředky.

Každý uživatel má po uzavření Smlouvy zaveden evidenční sešit poskytnutých úkonů, ve kterém je uveden datum vykonání služby, stručný popis činnosti a délka trvání služby, čitelné jméno pečovatelky, její podpis a podpis uživatele, pro osobní přehled uživatele a případnou kontrolu provedených služeb.

Součástí sešitu je uvítací dopis s dalšími informacemi, např. provozní doba a sídlo kanceláří, veškeré telefonické kontakty a jméno klíčového pracovníka.

Veškeré služby jsou poskytovány v domácnostech uživatelů a výhradně za jejich přítomnosti. Uživatel je povinen vytvořit pro pracovníky bezpečné prostředí (jedná se např. o agresivní domácí zvíře apod.).

Pokud je byt znečištěný zvířecími výkaly, odpadky, zamořen hmyzem a hlodavci anebo je jinak hygienicky závadný, je potřeba dát byt do pořádku prostřednictvím úklidové služby. Poté již pracovníci pečovatelské služby udržují byt uklizený.

Úklid provádí pracovník pouze v prostorách bytu či domu, které uživatel obývá. Úklid se neprovádí v přítomnosti rodinných příslušníků ani jiných osob.

Běžný úklid zahrnuje:

 • zametení a vytření podlahy, vyluxování koberců či podlahy,

 • utření prachu (uživatel odstraní drobné okrasné předměty ze stíraného povrchu) na běžně dostupných místech,

 • umytí drobného nádobí, otření desky nebo dvířek kuchyňské linky a stolu,

 • vynesení odpadků,

 • pověšení vypraného prádla,

 • úklid sociálního zařízení (WC, umyvadla, vany), bez obkladů,

 • zalévání květin,

 • setření podlahy balkonu,

 • příprava prádla do prádelny, včetně případného odnesení či následného přinesení z prádelny.

Velký úklid zahrnuje:

 • výměnu lůžkovin, vyluxování koberců, včetně lůžka a sedací soupravy,

 • mytí a leštění nábytku, mytí dveří, sporáku a kuchyňské linky,

 • kompletní úklid sociálního zařízení, včetně obkladů,

 • sundání a pověšení záclon a závěsů,

 • mytí společných prostor a chodeb, mytí oken,

 • utírání prachu na horních plochách nábytku a kuchyňské linky, vždy pouze v dosahu ze schůdků, které má za povinnost zajistit ve své domácnosti uživatel.

Pokud pracovník obsluhuje jakýkoli elektrospotřebič uživatele, musí být prokazatelně v záruce nebo odborně zrevidován. Uživatel je povinen předložit záruční list nebo platnou revizi.

V případě, že uživatel poskytnutí plánované služby nepožaduje, je povinen toto oznámit vedoucí střediska nebo sociální pracovnici DPS Nové Sedlo nejpozději 48 hodin předem. V případě, že uživatel sjednanou službu včas nezruší, bude mu celý úkon naúčtován. Toto se netýká uživatelů, kteří byli náhle hospitalizovaní. Úhrady za jednotlivé úkony upravuje platný ceník.

Kontaktní osoby

Každý uživatel při sjednávání služeb uvede, tzv. kontaktní osobu, které je pečovatelská služba oprávněna poskytnout základní informace vztahující se k průběhu služby. Je v zájmu uživatele, aby svůj telefonický kontakt i kontakt na uvedenou osobu byl aktuální, s ohledem na vznik možných krizových (nepředvídatelných) situací.

Řešení krizových situací

V případě, že uživatel při předem sjednané návštěvě neotvírá a pracovníci PS mají podezření, že by mohlo být ohroženo zdraví nebo život uživatele a není možné se spojit s ním, s kontaktní osobou, ani se sousedy a nelze ověřit případnou hospitalizaci uživatele, jsou pracovníci oprávněni zavolat složky záchranného systému, tzn. Policii ČR a RZS. Uživatel si je vědom, že tento postup může znamenat násilné vniknutí do bytu s případnou škodou na zařízení. Proto je v jeho zájmu ohlašovat změny telefonních čísel a oznámit pečovatelce nebo telefonicky na mobilních telefonních číslech pracovníků PS možnou nepřítomnost.

Zabezpečení přístupu

Uživatel je povinen zajistit pro pracovníky PS bezpečný přístup do domu a prostředí pro bezpečný výkon práce. Na žádost pečovatelky je povinen zajistit domácí zvíře tak, aby nebylo ohroženo její bezpečí při výkonu činnosti. Opakované problémy se zajištěním bezpečného prostředí mohou vést k ukončení Smlouvy.

Uživatel zajistí na vlastní náklady klíče od nutných vstupů v množství, odpovídající sjednanému rozsahu poskytovaných služeb. Předání klíčů je stvrzeno podpisy na formuláři „Souhlas se svěřením klíče od bytu uživatele“, kdy uživatel obdrží podepsaný výtisk.

Pokud je delší dobu uživatel nepřítomen, klíč je předán oproti podpisu kontaktní osobě nebo uložen ve schránce v kanceláři sociální pracovnice. Toto opatření se týká pouze klíčů od bytu uživatele.

Dojde-li k situaci, že je nutná náhlá hospitalizace uživatele za přítomnosti pečovatelky a nelze klientovi klíč předat (bezvědomí) je pečovatelka povinna ihned byt uzamknout při odchodu RZS a obratem předat klíč sociální pracovnici, která jej uloží nebo předá kontaktní osobě.

Ochrana osobních údajů

Pracovníci poskytovatele jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích uživatelů a skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce. Uživatel má možnost na požádání nahlédnout do své osobní dokumentace zpracovávané v souvislosti s poskytováním služby.

Vedoucí zařízení Nové Sedlo

Petr Sýkora, 25.04.2019

Obec

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-download
app-store-download

 

Aktuální teplota

23.6.2024 04:06

Aktuální teplota:

15.7 °C

Vlhkost:

82.4 %

Rosný bod:

12.7 °C

Překlad (translations)

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet


Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany