Nové Sedlo - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les

 

Kácení mezilesních dřevin

Povolení se nevyžaduje u stromů s obvodem kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2 a dále pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin a pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. Pokud je však dřevina součástí významného krajinného prvku (rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy nebo registrovaného VKP) nebo stromořadí, je třeba opatřit si povolení ke kácení vždy, viz § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 189/2013 Sb.“).

Upozornění:

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku nebo jiný oprávněný uživatel s výslovným souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou.

Podá-li žádost osoba, která není vlastníkem ani jiným oprávněným uživatelem pozemku, na kterém dřeviny rostou, bude tato žádost považována za právně nepřípustnou a řízení žádosti bude dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, usnesením zastaveno.

Oznámení o kácení dřevin musí obsahovat stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení.

Poučení:

 • dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon), povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodu pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě běhových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem na Obecní úřad Nové Sedlo, který kácení může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.

 • dle § 8 odst. 3 zákona, povolení není třeba ke kácení dřev in se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tuto velikost, popř. jinou charakteristikou stanoví MŽP obecně závazným předpisem. (Jedná-li se o stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2).

 • dle § 8 odst. 4 zákona, povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je Obecnímu úřadu Nové Sedlo do 15-ti dnů od provedení kácení.

Poznámky:

 • Doporučujeme pořídit před skácením fotodokumentaci předmětných dřevin a přiložit ji k žádosti.

 • Příklady závažných důvodů pro kácení dřevin:

  • nadměrné zastínění domu, poškozování stavby kořeny či větvemi či umístění nové stavbyv okamžiku, kdy je vydáno pravomocné územní rozhodnutí - Komentář k zákonu o ochraně přírody a krajiny (Miko/Borovičková. Zákon o ochraně přírody a krajiny: Komentář, Praha, 2007) , Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 4 As 20/2008-84

  • nevyhovující provozní bezpečnost dřevin, tedy ohrožení zdraví občanů nebo výrazné ohrožení majetku, potřeba výstavby po zvážení alternativních řešení- Mgr. Pavel Drahovzal, Svaz měst a obcí ČR (ASPI, článek/autorský text, 5. 11. 2006)

  • skutečnosti, které nelze účinně eliminovat přiměřenými a obvykle dostupnými prostředky nebo postupy jinak, než pokácením dřeviny- Metodický pokyn k aplikaci § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb. (ZP29/2014); metodické pokyny nejsou závazné

  • Závažným důvodem nejsou běžné projevy vývoje a růstu dřevin spočívající např. v opadávání listí, plodů či jehličí“- Mgr. Pavel Drahovzal, Svaz měst a obcí ČR (ASPI, článek/autorský text, 5. 11. 2006)

Další informace:

Ochrana dřevin rostoucích mimo les - Ministerstvo životního prostředí (kácecí vyhláška)

Kácení dřevin - Agentura ochrany přírody

http://www.ekomonitor.cz/sites/default/files/filepath/prezentace/04_zmeskalova.pdf

MÚ Louny

https://arnika.org/povolovani-kaceni

K pojmu závažné důvody ke kácení - Frank Bold

Musí orgán při kácení nařídit náhradní výsadbu? - Frank Bold

Formuláře Obecního úřadu Nové Sedlo ke stažení:

Žádost o stanovisko ke kácení mezilesních dřevin - zde ke stažení

Oznámení o kácení mezilesních dřevin - zde ke stažení

Povinné přílohy:

 1. Doklad o vlastnickém či nájemním vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les (výpis z katastru nemovitostí nebo jiné doložení vlastnického či nájemního vztahu a snímek mapy).

 2. Situační zákres umístění dřevin na pozemku.

 3. Souhlas vlastníka pozemku s kácením předmětných dřevin (v případě, že žádá nájemce).

 4. Souhlas ostatních spoluvlastníků pozemku s kácením předmětných dřevin.

 

 

Zodpovídá: admin www